PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

  • Kompletné právne poradenstvo pri kúpe, predaji, prenájme alebo výstavbe nehnuteľností
  • Vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností (kúpne zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve, nájomné zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy o dielo a pod.)
  • Vysporiadanie práv k pozemkom
  • Zriadenie a zrušenie vecných bremien, záložných práv a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
  • Zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní
  • Právne poradenstvo domácim a zahraničným developerom a investorom
  • Zastupovanie klientov v súdnych sporoch týkajúcich sa nehnuteľností