VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

  • Poradenstvo a príprava dokumentácie v súvislosti so zabezpečením vymožiteľnosti pohľadávok klientov
  • Vypracovanie komplexnej analýzy nárokov klientov a ich vymožiteľnosti
  • Kompletná správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb
  • Kompletný právny servis týkajúci sa nakladania s pohľadávkami a ich zabezpečenia (započítanie, postúpenie, zabezpečenie ručením, zabezpečenie záložným právom)
  • Vypracovanie dohôd o urovnaní a splátkových kalendárov