SPOROVÁ AGENDA

  • Vypracovanie právnych rozborov a analýz pravdepodobnej úspešnosti klienta v občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a iných sporoch
  • Zastupovanie klientov v rámci mimosúdnych rokovaní s protistranou
  • Právne zastupovanie klientov v sporovom konaní pred všeobecnými súdmi, rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi
  • Vypracovanie všetkých typov žalôb, návrhov, vyjadrení, riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
  • Konzultácie vo všetkých fázach sporu a príprava procesnej stratégie
  • Právna asistencia v exekučnom konaní.