TRESTNÉ PRÁVO

  • Obhajoba obvinených / obžalovaných v trestnom konaní
  • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní
  • Právna pomoc svedkom pri výsluchoch a iných úkonoch v trestnom konaní
  • Uplatňovanie nároku na náhradu škody pre poškodených v adhéznom konaní
  • Kvalifikované spísanie trestných oznámení, sťažností a iných podaní
  • Vypracovanie žiadostí odsúdených o odklad výkonu trestu, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti a žiadostí o zahladenie odsúdenia
  • Podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
  • Právna pomoc v extradičnom konaní