OBCHODNÉ PRÁVO

  • Vypracovanie a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv
  • Zastupovanie klientov v obchodnoprávnych súdnych sporoch
  • Zastupovanie klientov pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi
  • Cezhraničné obchodnoprávne spory a obchodnoprávne vzťahy s cudzím prvkom
  • Zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
  • Domáce a cezhraničné zlúčenia a akvizície, Due Diligence